کیتوسان MEDIUM

    چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان ( MEDIUM )

 CHITOSAN

(وزن ملکولی مدیوم) Medium molecular weight

 چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان

  Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)

448877: کد کالا

 چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان

وزن موجود : 50 و 250 گرم

معادل این محصول از شرکت های هندی و چینی نیز موجود میباشد

JoomShaper