کیتوسان HIGH

 چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان ( HIGH)

CHITOSAN


Chitosan (کیتوسان)-highمولکولار

740500-1G & 5G(کد)
 
 
high purity, Mv 110,000-150,000
 
  چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان ( HIGH)
 

(کد)740063-1G & 5G

high purity, Mv 60,000-120,000

  چیتوزان - چیتوسان - کیتوزان - کیتوسان ( HIGH)

 

(کد)740179-1G & 5G

high purity, Mv 140,000-220,000

معادل این محصول از شرکت های هندی و چینی نیز موجود میباشد

JoomShaper